DERMATOLOGIA

  • DERMATOLOGIA
    DERMATOLOGIA

Policlínica Barcelona compta amb la unitat de Dermatologia especialitzada en dermatologia clínica, quirúrgica i estètica. Per això estem dotats dels millors especialistes i equipaments.

Les malalties tractades més comunes són el càncer de pell, psoriasi, caiguda del cabell, taques, lunars, berrugues i l’acne.

Policlínica Barcelona ofereix un tractament mèdic eficaç, per tractar l’obesitat i el sobrepès. Aquest tractament personalitzat, basat en una dieta proteïnada de Laboratoris Pronokal, s’aplica sota estricta prescripció facultativa i amb la supervisió d’un equip de dietistes formats en aquest protocol.

FASES DEL TRACTAMENT

1ª VISITA : Revisió (Chequeo)  mèdica i pla d’aprimament. Determinar l ’objectiu de pèrdua de pes.

FASE ACTIVA : Pèrdua del 80% del sobrepès.

FASE DE REEDUCACIÓ : Introducció progressiva de distints aliments. Adaptació de l’organisme.

FASE DE ESTABILIZACIÓ : Manteniment del pes adquirit i reeducació dels hàbits alimentaris.

AVANTATGES DEL TRACTAMENT

• Pèrdua ràpida de pes i absència total de gana.

• Pèrdua selectiva dels greixos localitzats sense fàrmacs , sense passar per quiròfan; resultats definitius.

• Absència de flacciditat i protecció de la massa muscular.

• Efecte depuratiu: major fermesa i lluminositat de la pell.

• Sensació de vitalitat i optimisme; milloria de la qualitat de vida

i ritme del son.

• Milloria de patologies associades a l’obesitat: asma, apnea del son, roncs, disminució de la pressió arterial, colesterol, diabetis tipus II, Ac. úric, artrosi, …

• Absència d’efecte io-io o rebot.

Una vegada assolit l’objectiu de pèrdua de pes, havent guanyat salut i deixant  enrere els problemes d’obesitat el pacient sentirà una major autoestima, estarà content i ple d’energia.

Tots els processos que impliquen un trastorn de la transmissió neuromuscular confluiran en l’expressió clínica comuna de fatigabilitat desencadenada per l’exercici i condicionada fisio-patològicament per una alteració pre o post sinàptica del factor de seguretat de la placa motor La funció del diagnòstic neuromuscular consisteix en demostrar aquesta alteració excloent o confirmant altres malalties neuro musculars coexistents, recolzant el seguiment i la monitorització terapèutica d’aquests processos.

Estimulació repetitiva

Està basada en l’estudi de l’amplitud o àrea del potencial motor evocat (PME) després d’estimulació nerviosa simple o repetitiva a diferents freqüències, amb mesura del nombre de fibres activades per l’impuls nerviós.

Electromiografia de fibra única (SFEMG)

El desenvolupament de l’EMG de fibra simple ha permès l’estudi de la microfisiologia de la unitat motora mostrant l’espectre dels canvis funcionals en plaques motores individuals.

EMG convencional

Serà utilitzat per excloure o confirmar la presència d’afectació concomitant de nervi o múscul, diferenciant el trastorn neuromuscular secundari a aquesta alteració. En alteracions primàries podem obtenir variabilitat de la morfologia  amplitud de los potencials d’unitat motora con escurçament  morfologia polifàsica en relació amb el grau de fatiga

Síndrome d’Eaton-Lambert.

Malaltia d’alteració immunològica que ve marcada per la presència d’anticossos front a canals de calci, associada freqüentment a càncer de pulmó i donant lloc a un trastorn presinàptic de la unió neuromuscular, que es manifesta per clínica de debilitat proximal, trastorns autonòmics  i reflexos disminuïts.

Síndromes miastèniques congènites

Les síndromes miastèniques congènites són trastorns poc freqüents, sense anormalitats immunològiques, que poden manifestar-se de forma severa des del naixement o amb escassa i variable expressió clínica. Els estudis morfològics i electrofisiològics in vitro i els estudis genètics de les síndromes post sinàptiques són els que han ajudat en els últims anys a la seva caracterització.

D’altres trastorns de transmissió neuromuscular

Diferents toxines, fàrmacs, picades o verins d’animals poden alterar la transmissió neuromuscular a nivell pre o post sinàptic, donant lloc a un comportament electrofisiològic acord amb la fisiopatologia.

Cap destacar entre les síndromes presinàptiques el botulisme amb expressió electrofisiològica semblant a la síndrome d’Eaton-Lambert en la qual existirà una disminució d’amplitud del PME després de l’estímul simple en els  músculs afectats, un menor grau de facilitació postetànica sense depressió postactivació, sent infreqüent la troballa decremental a baixes freqüències.

La intoxicació per organofosforats  serà una altra de les causes greus d’alteració de la transmissió neuromuscular deguda a una inhibició de la colinesterasa, que es traduirà per un decrement a freqüències ràpides i activitat repetitiva després d’un estímul simple com en algunes síndromes miastèniques congènites.