Drets i deures de l’usuari / a

Rebre una assistència sanitària adequada en funció de la seva malaltia i dins de les possibilitats de centre, sense discriminació per raó d’edat, sexe, raça, idolología, religió i condició socioeconòmica.

Ser atès amb agilitat i facilitar el màxim els tràmits burocràtics necessaris.

Ser tractat per tot el personal de centre amb respecte a la seva dignitat humana.

Ser tractat amb respecte i reconeixement a les seves conviccions religioses i / o filosòfiques.

Ser tractat amb respecte en relació a la seva intimitat personal.

Continuar mantenint la seva relació amb familiars i amics, així com la comunicació amb l’exterior.

Rebre informació comprensible, suficient i continuada:

 • Sobre el centre:
  • Serveis de què disposa
  • Nom de metge responsable
  • Nom de la infermera responsable
  • Informació econòmica
  • Vies per obtenir informació complementària
  • Vies per aportar suggeriments o realitzar reclamacions
 • Sobre el metge responsable i els aspectes mèdics:
  • Riscos probables de tota prestació de diagnòstic i tractament
  • Explicació detallada i consentiment abans de ser inclòs en algun tipus d’estudi o investigació científica
  • Lliurament d’un informe escrit
 • Disposar d’una història clínica i tenir accés:
  • Disposar d’una història clínica
  • Disposar d’accés a la seva història clínica
  • Disposar d’accés als resultats de les exploració i proves diagnòstiques realitzades durant la seva estada

Mantenir el secret i confidencialitat sobre la seva malaltia i les seves dades d’història clínica.Donar el seu consentiment per escrit per als tractaments mèdics, procediments i proves diagnòstiques menys habituals i per a estudis d’experimentació clínica.

Ser valorada la seva situació familiar i social.

Ser informat degudament quan sigui necessari el seu trasllat a un altre centre i, en aquest cas, ser traslladat en condicions adequades.

Optar per abandonar el centre en qualsevol moment.

Morir amb dignitat.

Conèixer els seus drets i que aquests siguin àmpliament divulgats entre els ingressats i el personal de centre, així com respectats.

Presentar suggeriments i reclamacions sobre el funcionament de centre i que aquests siguin estudiats i contestats.